使用条款的RouteXL

De dienst “;RouteXL”; wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door RouteXL B.V. (“RouteXL”), 在地址Kennemerstraatweg 464成立于海洛和办公, 1851年.

使用RouteXL的如下附加条件. 通过使用RouteXL, 你是否同意. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RouteXL schriftelijk zijn aanvaard.


第1条. 服务及其使用

1.1 RouteXL供路由通过通过网站RouteXL所提供的工具益处. 你决定如何部署工具和什么具体的目的.

1.2 RouteXL kan registratie verplicht stellen voor een door haar te bepalen deel van haar dienstverlening. 一旦注册完成, 您可以登录到您的帐户,并使用该服务. RouteXL houdt uitsluitend van geregistreerde gebruikers de historie en gebruikersinstellingen bij.

1.3你将需要访问到您的帐户使用未经授权的用户名和密码,取消抵押品赎回权. 特别是,您应该将您的密码严格保密. RouteXL mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, 是在你的指导和控制. 所以,你是所有行为承担责任, tenzij u bij RouteXL heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 RouteXL您处理个人数据. RouteXL treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; 你是控制器. U vrijwaart RouteXL van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.


第2条. 使用规则

2.1禁止使用RouteXL对于违反荷兰或其他适用的法律行为- 法规. 这将包括在商店或通过有诽谤性服务信息分发, 是诽谤或种族主义.

2.2特别是,它被禁止在滋扰或烦扰创建其他用户的方式使用RouteXL. 除其他是通过使用自己的脚本或程序向上- 或下载大量数据的, 或过度频繁调用服务.

2.3 Indien RouteXL constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, 是否投诉将得到, mag RouteXL zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 这些条件第7.4条的规定,然后应用.

2.4 Indien naar het oordeel van RouteXL hinder, 损坏或其他危险提供在互联网上的计算机系统或网络RouteXL或第三方和/或服务的功能, 尤其,由于过度的操作的路线的计算或以其他方式过度调用服务, 个人泄漏或病毒活动, 木马和类似的软件, is RouteXL gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 RouteXL is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is RouteXL gerechtigd om uw naam, 地址, IP地址和其他识别数据提供给第三方谁抱怨说你侵犯了他的权利或这些条款和条件, 前提是投诉的正确性是相当足够的可信, 有没有其他的方式来获得这些信息,第三在数据发布一个明确的利益.

2.6 RouteXL kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart RouteXL van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.


第三条. 可用性和维护

3.1 RouteXL spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, 但不保证不间断的可用性.

3.2 RouteXL onderhoudt de dienst actief. 如果维修预计将导致可用性的限制, zal RouteXL dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. 维护尽量提前公布. 保养有关的紧急情况可以发生在任何时间,恕不另行通知.

3.3 RouteXL mag van tijd tot tijd de functionaliteit van RouteXL aanpassen. 以您的意见和建议表示欢迎, maar uiteindelijk beslist RouteXL zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

3.4 RouteXL zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, 但是这也将取决于它的商(小号) 和第三方更新和错误恢复软件. RouteXL is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in uw belang is.


第四条. 知识产权

4.1服务RouteXL, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van RouteXL B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van RouteXL, 除非法律允许.

4.2你保存或通过服务和处理的信息仍然是你的财产 (或者说你的供应商). RouteXL heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, 包括未来方面.

4.3如果您发送信息给RouteXL, 例如,在改进的错误或建议反馈, 为您提供了其无限的永久授权使用这些信息服务. 这不包括您着重强调的机密信息.

4.4 RouteXL zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via RouteXL, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RouteXL daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal RouteXL zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, 只要处于力所能及.


第五条. 服务收费

5.1使用RouteXL的是附加使用某些功能费. 你会被告知对成本相关的功能. 的费用是每单位, 途径和/或地址计算.

5.2付款可通过PayPal进行, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van RouteXL, 通过iDealbetaling, 通过的信用卡, 通过直接付款, 或根据在网站上的支付指令.

5.3因为服务被直接传递, 并在您明确要求, 它是不可能通过依托远程销售法令撤消付款.


第六条. 责任义务/限制

6.1 RouteXL力争最大限度,以提供最佳路线. 然而,路由优化是复杂的数学问题, 这没有绝对的公式,科学知识提供的当前状态. RouteXL kan met name hierom, 又因其对第三方数据的质量依赖 (特别是卡) 没有计算出来的路由绝对最优的保证. RouteXL spant zich in om 95% van de berekende routes 95% optimaal te laten zijn.

6.2 RouteXL spant zich eveneens tot het uiterste in om door de gebruiker opgevoerde adressen op de juiste locatie op de kaart te plaatsen, 并转化为位置向右地址. RouteXL kan de juistheid van adressen en locaties echter niet garanderen. 用户负责检查地址和位置的正确性在地图上.

6.3说明导航的建议. 条件和交通法规总是优先. 司机有义务听从,并亲自负责下列的建议.

6.4 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.3 brengt met zich mee dat RouteXL, 除故意不当行为或重大过失的情况下,, 永远不能从路线和/或缺陷并不是绝对最优的地址和位置在地图上显示产生的损害承担责任.

6.5 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van RouteXL voorts beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.6 RouteXL is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, 间接损失, 利润损失, 失去了储蓄和损失,由于业务中断.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij RouteXL meldt.

6.8 In geval van overmacht is RouteXL nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. 不可抗力情况包括病例互联网的故障或损坏, 电信基础设施, 停电, 国内骚乱, 动员, 战争, 僵局, 绑架, 排除, 业务中断, 停滞供应, 火灾和洪水.


第七条. 终止和暂停服务

7.1本协议一旦生效,你会首先使用该服务,将无限期运行.

7.2本协议可在任何时候终止, 用一个月的通知期, 在终止的时间开始计算.

7.3 RouteXL kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf maanden lang niet hebt ingelogd. 该协议终止,如果自动一方能够破产, 付款暂停或一般都会夺取政权奠定了部分文件, 死亡, 进入清算或解散.

7.4 RouteXL heeft het recht de dienst al dan niet tijdelijk op te schorten of te staken als u tekort schiet in de nakoming van enige verplichting tegenover RouteXL, 除非这种故障暂停或鉴于下属的中断服务并不能证明.

7.5 Na het einde van de gebruikersovereenkomst is RouteXL gerechtigd om alle ten behoeve van opgeslagen gegevens te wissen. RouteXL is niet verplicht u een kopie van deze gegevens te verschaffen.


第八条. 修改条款

8.1 RouteXL mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 RouteXL zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3如果您不想接受修订或增补, 您可以取消,直到入境之日起生效的协议. 生效后的服务的使用将被视为接受修订或补充条件.


第九条. 其他规定

9.1本协议受荷兰法律管辖.

9.2除另有强制性法律规定, zullen alle geschillen in verband met RouteXL worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin RouteXL gevestigd is.

9.3如果在这些使用条款的任何条款规定,要进行“书面”通信, 如果通信是通过电子邮件或通讯通过服务的网站做的是还会见了, 只要它足够该消息实际上由所指的发送者和消息的完整性不会受到影响来.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door RouteXL wordt geacht juist te zijn, 除非证据在这方面的相反.

9.5如果条款被发现在这些使用条款无效, 这将不影响使用的对整个条款的有效性. 双方将在这种情况下更换 (一) 新规定(在) 建立, 其形状尽可能在法律上可能原规定的意图.

9.6 RouteXL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die RouteXL of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

9.7这些条款与条件在荷兰和英国制定了. 在不同情况下, (的解释) 文本为准荷兰文.