Terms of Use RouteXL

De dienst “;RouteXL "; is offered via the internet by way of software-as-a-Service by RouteXL B.V.. (“RouteXL”), established in Heiloo and office at the address Kennemerstraatweg 464, OF 1851.

The use of RouteXL below are conditions attached. By using RouteXL, do you agree with this. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RouteXL schriftelijk zijn aanvaard.


article 1. The service and its use

1.1 RouteXL is offered for the benefit of routing through the tools offered via the website RouteXL. You decide how you deploy the tools and for what specific purposes.

1.2 RouteXL kan registratie verplicht stellen voor een door haar te bepalen deel van haar dienstverlening. Once your registration is completed, you can log into your account and use the service. RouteXL houdt uitsluitend van geregistreerde gebruikers de historie en gebruikersinstellingen bij.

1.3 You will need access to your account to foreclose using the username and password for unauthorized. In particular, you should keep your password strictly confidential. RouteXL mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, is under your direction and control. So you are liable for all acts, tenzij u bij RouteXL heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 RouteXL you process personal data. RouteXL treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; you are the controller. U vrijwaart RouteXL van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.


Article 2. use Rules

2.1 It is forbidden to use RouteXL for acts that are contrary to the Dutch or other applicable law- and regulations. This will include the store or distribute through the service information that is defamatory, is defamatory or racist.

2.2 In particular, it is prohibited to use RouteXL in a way that nuisance or annoyance to other users created. Among others is through the use of own scripts or programs up- or downloading large amounts of data, or the excessive often calling the service.

2.3 Indien RouteXL constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, whether a complaint will receive, mag RouteXL zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. The provisions of Article 7.4 of these conditions is then applied.

2.4 Indien naar het oordeel van RouteXL hinder, damage or other hazard to the functioning of the computer systems or network RouteXL or third parties and / or the services provided over the internet, in particular, because of the excessive doing the calculation of routes or otherwise excessively calling the service, leaks of personal or activities of viruses, Trojans and similar software, is RouteXL gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 RouteXL is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is RouteXL gerechtigd om uw naam, address, IP address and other identifying data to deliver to a third party who complains that you are infringing on his rights or these Terms and Conditions, provided that the correctness of the complaint is reasonably plausible enough, there is no other way to get this information and the third has a clear interest in release of the data.

2.6 RouteXL kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart RouteXL van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.


Article 3. Availability and maintenance

3.1 RouteXL spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, but does not guarantee uninterrupted availability.

3.2 RouteXL onderhoudt de dienst actief. If maintenance is expected to result in a limitation of the availability, zal RouteXL dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Maintenance is announced in advance as possible. Maintenance related emergencies can occur at any time and without prior announcement.

3.3 RouteXL mag van tijd tot tijd de functionaliteit van RouteXL aanpassen. Taking your feedback and suggestions welcome, maar uiteindelijk beslist RouteXL zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

3.4 RouteXL zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, but this will also depend on its supplier(s) and third-party updates and error recovery software. RouteXL is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in uw belang is.


Article 4. Intellectual property

4.1 The service RouteXL, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van RouteXL B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van RouteXL, except where permitted by law.

4.2 Information that you save or processed through the service and remains your property (or that of your suppliers). RouteXL heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, including future aspects.

4.3 If you send information to RouteXL, For example, feedback on an error or suggestion for improvement, gives you its unlimited and perpetual license to use this information for service. This does not include information that you highlight emphatically as confidential.

4.4 RouteXL zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via RouteXL, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RouteXL daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal RouteXL zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, so far as lies within its power.


Article 5. Fee for service

5.1 The use of RouteXL is a fee attached to use certain features. You will be advised of the relevant functionalities on costs. The fee is per unit, route and / or address calculated.

5.2 Payment can be made via PayPal, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van RouteXL, via iDealbetaling, via creditcard, by direct debit, or according to the payment instructions at the website.

5.3 Because the service is delivered directly, and be on your explicit request, it is not possible to undo a payment by relying on the Distance Selling Act.


Article 6. Obligation / limitation of liability

6.1 RouteXL strive to the utmost in order to offer an optimal route. However, route optimization is a complex mathematical problem, which no absolute formula for the current state of scientific knowledge available. RouteXL kan met name hierom, but also because of its dependence on the quality of third-party data (in particular cards) no guarantee of absolute optimality of calculated routes. RouteXL spant zich in om 95% van de berekende routes 95% optimaal te laten zijn.

6.2 RouteXL spant zich eveneens tot het uiterste in om door de gebruiker opgevoerde adressen op de juiste locatie op de kaart te plaatsen, and translate to locations to the right addresses. RouteXL kan de juistheid van adressen en locaties echter niet garanderen. The user is responsible for checking the correctness of addresses and locations on the map.

6.3 Instructions for navigation are suggestions. Conditions and traffic regulations always take precedence. The driver is obliged to heed and is personally responsible for following the suggestions.

6.4 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.3 brengt met zich mee dat RouteXL, except in cases of willful misconduct or gross negligence, can never be liable for damages resulting from not absolute optimality of routes and / or defects in the display of addresses and locations on the map.

6.5 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van RouteXL voorts beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.6 RouteXL is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, consequential damages, lost profits, lost savings and loss due to business interruption.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij RouteXL meldt.

6.8 In geval van overmacht is RouteXL nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Force majeure situations include cases to malfunction or breakdown of the Internet, telecommunications infrastructure, blackouts, domestic disturbances, mobilization, war, gridlock, staking, exclusion, business interruptions, stagnation in supply, fire and flood.


Article 7. Termination and suspension service

7.1 This Agreement is effective as soon as you are first used the service and runs indefinitely.

7.2 The Agreement may be terminated at any time, with a notice period of one month, counted from the time of termination.

7.3 RouteXL kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf maanden lang niet hebt ingelogd. The agreement ends automatically if a party capable of bankruptcy, suspension of payments, or general will seize power partly laid file, dies, goes into liquidation or is dissolved.

7.4 RouteXL heeft het recht de dienst al dan niet tijdelijk op te schorten of te staken als u tekort schiet in de nakoming van enige verplichting tegenover RouteXL, unless such failure to suspend or discontinue the service in view of the subordinate does not justify.

7.5 Na het einde van de gebruikersovereenkomst is RouteXL gerechtigd om alle ten behoeve van opgeslagen gegevens te wissen. RouteXL is niet verplicht u een kopie van deze gegevens te verschaffen.


Article 8. changes to terms

8.1 RouteXL mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 RouteXL zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 If you do not wish to accept an amendment or addition, you can cancel the agreement until the date of entry into force. Use of the service after the effective date shall be deemed acceptance of the amended or supplemented Conditions.


Article 9. Other provisions

9.1 This agreement is governed by Dutch law.

9.2 Except as otherwise required by mandatory law, zullen alle geschillen in verband met RouteXL worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin RouteXL gevestigd is.

9.3 If any provision in these terms of use requires that a communication "in writing" to be performed, is also met if the communication is done by e-mail or communications through the service's website, provided it is sufficiently that the message actually came from the purported sender and that the integrity of the message is not affected.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door RouteXL wordt geacht juist te zijn, unless evidence to the contrary in this regard.

9.5 If a provision is found to be invalid in these terms of use, this shall not affect the validity of the whole terms of use to. The parties will in this case replace (a) new provision(or) establish, which is shaped as much as legally possible to the intent of the original provision.

9.6 RouteXL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die RouteXL of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

9.7 These Terms and Conditions are drawn up in Dutch and English. In case of differences (the interpretation of) the text prevails The Dutch text.