Gebruiksvoorwaarden RouteXL

De dienst “RouteXL” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door RouteXL B.V. (“RouteXL”), gevestigd te Heiloo en kantoor houdende aan het adres Kennemerstraatweg 464, 1851 NG.

Aan het gebruik van RouteXL zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door RouteXL te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RouteXL schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 1. De dienst en het gebruik daarvan

1.1 RouteXL wordt u aangeboden ten behoeve van routeplanning door middel van de via de website van RouteXL aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2 RouteXL kan registratie verplicht stellen voor een door haar te bepalen deel van haar dienstverlening. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken. RouteXL houdt uitsluitend van geregistreerde gebruikers de historie en gebruikersinstellingen bij.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. RouteXL mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij RouteXL heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met RouteXL verwerkt u persoonsgegevens. RouteXL treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart RouteXL van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.


Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden RouteXL te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het verboden RouteXL op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak aanroepen van de dienst.

2.3 Indien RouteXL constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag RouteXL zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Het bepaalde in artikel 7.4 van deze voorwaarden is in dat geval van toepassing.

2.4 Indien naar het oordeel van RouteXL hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RouteXL of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het overmatig doen berekenen van routes of het anderszins overmatig aanroepen van de dienst, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is RouteXL gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 RouteXL is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is RouteXL gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6 RouteXL kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart RouteXL van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.


Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 RouteXL spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 RouteXL onderhoudt de dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal RouteXL dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 RouteXL mag van tijd tot tijd de functionaliteit van RouteXL aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist RouteXL zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

3.4 RouteXL zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij mede afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates en foutherstelsofware. RouteXL is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in uw belang is.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst RouteXL, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van RouteXL B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van RouteXL, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). RouteXL heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

4.3 Indien u informatie stuurt naar RouteXL, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 RouteXL zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via RouteXL, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RouteXL daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal RouteXL zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van RouteXL is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per tijdseenheid, route en/of adres berekend.

5.2 Betaling kan worden verricht via PayPal, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van RouteXL, via iDealbetaling, via creditcard, via automatische incasso, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.


Artikel 6. Inspanningsverplichting / aansprakelijkheidsbeperking

6.1 RouteXL spant zich tot het uiterste in om u een optimale route te bieden. Routeoptimalisatie is echter een complex wiskundig probleem, waarvoor bij de huidige stand van de wetenschap geen absolute formule beschikbaar is. RouteXL kan met name hierom, maar ook wegens haar afhankelijkheid van de kwaliteit van gegevens van derden (met name kaarten) geen garantie bieden voor absolute optimaliteit van de berekende routes. RouteXL spant zich in om 95% van de berekende routes 95% optimaal te laten zijn.

6.2 RouteXL spant zich eveneens tot het uiterste in om door de gebruiker opgevoerde adressen op de juiste locatie op de kaart te plaatsen, en locaties te vertalen naar de juiste adressen. RouteXL kan de juistheid van adressen en locaties echter niet garanderen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de controle op de correctheid van adressen en locaties op de kaart.

6.3 Instructies voor navigatie zijn suggesties. Omstandigheden en verkeersregels gaan altijd voor. De bestuurder is verplicht tot oplettendheid en is persoonlijk verantwoordelijk voor het opvolgen van de suggesties.

6.4 Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.3 brengt met zich mee dat RouteXL, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk kan zijn voor schade ten gevolge van niet absolute optimaliteit van routes en/of gebreken in de aanduiding van adressen en locaties op de kaart.

6.5 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van RouteXL voorts beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.6 RouteXL is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij RouteXL meldt.

6.8 In geval van overmacht is RouteXL nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 7. Beëindiging en opschorting dienst

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 De overeenkomst kan op ieder moment worden opgezegd, met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.

7.3 RouteXL kan de overeenkomst beëindigen indien u twaalf maanden lang niet hebt ingelogd. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algemeen beslag op vermogensbestanddele krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.4 RouteXL heeft het recht de dienst al dan niet tijdelijk op te schorten of te staken als u tekort schiet in de nakoming van enige verplichting tegenover RouteXL, tenzij deze tekortkoming het opschorten of staken van de dienst gelet op de ondergeschikte betekenis ervan niet rechtvaardigt.

7.5 Na het einde van de gebruikersovereenkomst is RouteXL gerechtigd om alle ten behoeve van opgeslagen gegevens te wissen. RouteXL is niet verplicht u een kopie van deze gegevens te verschaffen.


Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 RouteXL mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 RouteXL zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met RouteXL worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin RouteXL gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de website van de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door RouteXL wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 RouteXL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die RouteXL of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

9.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van verschillen in (de interpretatie van) de tekst prevaleert de Nederlandse tekst.